CASTELO DE VIMIANZO

CASTELO DE VIMIANZO
Atópase en moi bo estado de conservación. Conserva partes do século XIII, ainda que a maioria pertencen aos séculos XIV e XV
O edificio ten planta poligonal irregular adaptándose ao terreo. Componse de tres torres defensivas rectangulares ao redor dun patio de armas ademais da torre da homenaxe, coas súas voladas ameas.
As ameas en punta de diamante que antes rodeaban a totalidade do castelo só se conservan na Torre da Homenaxe e no paseo dun dos muros. O seu perímetro está rodeado na súa totalidade por un profundo foso. Tamén conserva o camiño de ronda e no portalón de entrada ao patio pódese velo escudo con cabeza de lobo dos Moscoso.
A cercanía da fortaleza á costa permitíalle controlar as rotas comerciais do Mar do Norte, os negocios da sardiña e do sal e os botíns dos barcos que naufragaban nestas costas.
(Fonte: wikipedia)
Un pouco de historia

Se encuentra en muy buen estado de conservación. Conserva partes del siglo XIII, aunque la mayoria pertenecen a los siglos XIV y XV El edificio tiene planta poligonal irregular adaptándose al terreno. Se compone de tres torres defensivas rectangulares alrededor de un patio de armas además de la torre del homenaje, con sus voladas almenas. Las almenas en punta de diamante que antes rodeaban la totalidad del castillo sólo se conservan en la Torre del Homenaje y en el paseo de uno de los muros. Su perímetro está rodeado en su totalidad por uno profundo foso. También conserva el camino de ronda y en el portalón de entrada al patio se puede ver el escudo con cabeza de lobo de los Moscoso. La cercanía de la fortaleza a la costa le permitía controlar los rumbos comerciales del Mar del Norte, los negocios de la sardina y de la sal y los botines de los barcos que naufragaban en estas costas.

No hay comentarios: