Contador de visitas

MUXIA

PANORAMICA DE MUXIA


O termo municipal de Muxía ocupa o lado sur da ría de Camariñas. Neste concello atopase cabo Touriñán, que é, xunto con Fisterra, a terra máis occidental de Galicia. Cara o interior limita cos municipios de Cee e Dumbría ao sur, e Vimianzo ao este.
Conta con 6200 habitantes que se reparten en 102 nucleos de poboacion ao largo dos seu 121 qm cuadrados

Muxía é típicamente costeira, ainda que nas suas aldeas hai unha gran riquza agricola en gandeira, e estendéndose dende o río Grande de Ponte do Porto ata o río Castro. Mariñeira por excelencia, destacan entre a súas capturas o besugo, a pescada, o congro e distintas especies de marisco, destacando os percebes. Pero tamén cumpre unha función comercial e de servizos importante, sobresaíndo a arte do encaixe.
CASTELLANO
El término municipal de Muxía ocupa el lado sur de la ría de Camariñas. En este ayuntamiento encontrara cabo Touriñán, que es, junto con Fisterra, la tierra más occidental de Galicia. Cara el interior limita con los municipios de Cee y Dumbría al sur, y Vimianzo al este.
Cuenta con 6200 habitantes que se reparten en 102 nucleos de poboacion al ancho de su 121 qm cuadrados

Muxía es típicamente costera, aunque en sus aldeas hay una gran riqueza ganadera y agricola, extendiéndose desde el río Grande de Ponte do Porto hasta el río Castro. Marinera por excelencia, destacan entre sus capturas el besugo, la merluza, el congrio y distintas especies de marisco, destacando los percebes. Pero también cumple una función comercial y de servicios importante, sobresaliendo la arte del encaje.

IGREXA DE SANTIAGO DE TRABA
A ábsida e a nave foron levantadas no primeiro tercio do século XIII, é polo tanto unh igrexa de estilo romanico en conserva da sua estructura orixinal os contrafortes do muro sur os canecillos, e a nave rectangular e abside, aínda que a cubrición da nave cambiouse en 1940 por unha bóveda de ladrillo e cemento. A base estructural do templo é románica, apreciable nos muros, na bóveda da ábsida e en elementos externos típicamente románicos.

A fachada principal sufriu en 1716 a última reforma, créndose deste ano a realización do retablo pétreo que abarca toda a súa parte central.

O EXTERIOR

O Retablo Pétreo
Co clásico esquema pentagonal, neste retablo de 5 metros de altura, pódense apreciar varias figuras:

1.Parte superior da porta de entrada: Imaxe ecuestre de Santiago Matamoros, e sobre esta a imaxe pétrea dunha virxe franqueada por dúas sereas, e enriba un relieve que representa ó “Pai Eterno”.
2.Parte Dereita (de arriba cara abaixo): San Francisco e Eva.
3.Parte Esquerda (de arriba cara abaixo): San Pedro e Adan.

Un pouco máis arriba podemos ollar a sinxela espadana construida no século XIX. No muro sur da nave podemos ollar unha inscripción que pon “ANNO DNI 1899 (8)”, un antigo reloxo de sol carente de agulla e a capela do “Rosario”.

Máis adiante atopamonos coa Capela Maior e no muro norte da nave atopamos outra nave lateral, a da “Virxe dos Milagros”. Máis adiante atopamos unha porta traveseira dintelada con varias inscripcións no seu dintel.

CASTELLANO
El ábside y la nave fueron levantadas en el primer tercio del siglo XIII, es por lo tanto una iglesia de estilo romanico que conserva de su estructura original los contrafuertes del muro sur los canecillos, y la nave rectangular y abside, aunque la cubrición de la nave se cambió en 1940 por una bóveda de ladrillo y cemento. La base estructural del templo es románica, apreciable en los muros, en la bóveda de la ábside y en elementos externos típicamente románicos. La fachada principal sufrió en 1716 la última reforma, creyéndose de este año la realización del retablo pétreo que abarca toda su parte central.
el exterior con su Retablo Pétreo Con el clásico esquema pentagonal, en este retablo de 5 metros de altura, se pueden apreciar varias figuras:
1.Parte superior de la puerta de entrada: Imagen ecuestre de Santiago Matamoros, y sobre esta la imagen pétrea de una virgen franqueada por dos sirenas, y arriba un relieve que representa al Padre Eterno. 2.Parte Derecha (de arriba hacia abajo): San Francisco y Eva. 3.Parte Izquierda (de arriba hacia abajo): San Pedro y Adan. Un poco más arriba podemos ver la sencilla espadaña construida en el siglo XIX. En el muro sur de la nave podemos ver una inscripción que pone ANNO DNI 1899 (8), un antiguo reloj de sol carente de aguja y la capilla del Rosario. Más adelante nos encontramos con la Capilla Mayor y en el muro norte de la nave encontramos otra nave lateral, la de la Virgen de los Milagros. Más adelante encontramos una puerta larguera dintelada con varias inscripcións en su dintel.