Contador de visitas

A COSTA DA MORTE DO SOL

Contrariamente ó que moitos pensan, este anaco de terra non leva este nome polos seus multiples naufraxíos nas suas bravas augas, senon que o nome ven de que os romanos pensaban que no seu horizonte o sol viña a morrer cada día.

Contrariamente a lo que muchos piensan, este trozo de tierra no lleva este nombre pro sus multiples naufragíos en su bravas aguas, sino que el nombre le viene de que los romanos pensaban que en su horizonte, el sol venia a morir cada día

No hay comentarios: